Avalik teave

Avalikustamisele kuuluv teave 
(Avaliku teabe seadus)
§ 28. Teabevaldaja kohustus teave avalikustada
 (1) Teabevaldaja on kohustatud avalikustama järgmise tema ülesannetega seotud olemasoleva teabe:
 3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning nende struktuuriüksuste põhimäärused;
 4) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele esitatavate avalduste ja muude dokumentide vormid ning nende täitmise juhendi;
 6) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koosseisud;
 14) riikliku või teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused nende jõustumisest alates;
 18) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tellitud uuringud ja analüüsid;
 19) andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste täitmata ametikohtade kohta;
 20) andmed riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta;
 24) andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtide vastuvõtuaegade kohta;
 31) asutuse dokumendiregistri.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Ravila Lasteaed on 27.08.2012 registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris.
Isikuandmete töötlemisel lähtume Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja avaliku teabe seadusest.
Avaliku teabe  seadus
Isikuandmete kaitse seadus
Eesti Vabariigi haridusseadus
Koolieelse lasteasutuse seadus
Töölepinguseadus

Toimetaja: DIANA MIHKELSOO, tel 6074633, e-post: ravilalasteaed@gmail.com