Hoolekogu

§ 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed 2015/16 õa

Kai Tammik (vanemate esindaja)
Annika Nielson (vanemate esindaja)
Jane Laanmäe  (vanemate esindaja)
Priit Nael (vanemate esindaja)
Lea Vestel (õpetajate esindaja)
Aleksandr Apolinsky  (vallavalitsuse esindaja)

(Alus: Kose Vallavalitsuse 4.10.2016 korraldus nr 563)

Hoolekogu liikmete kontaktid leiate rühma teadetetahvlilt.

Hoolekogu koosolekute protokollid

HK protokoll 13.03.17
HK otsus 15.02.17
HK protokoll 15.11.16
HK protokoll 31.08.16
HK protokoll 25.02.16
HK protokoll 19.01.16
HK protokoll 14.09.15

HK protokoll 4.05.15
HK protokoll  9.03.15
HK protokoll 14.11.14
HK protokoll 14.10.14