Lapsevanemale

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel ja lasteaiast väljaarvamisel on aluseks
Kose Vallavalitsuse 14.06.2016 määrus nr 7.

Kui soovite panna lapse Ravila Lasteaeda, tuleb direktorile esitada vormikohane avaldus, avaldust on võimalik saata ka  e-posti aadressil: ravilalasteaed@gmail.com.

Lasteaeda võetakse vastu laps, kes rahvastikuregistri andmetel elab koos ühe või mõlema vanemaga Kose vallas. Palun kontrollige oma elukoha andmeid.
Lasteaeda koha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkond ja üldjärjekord. Ravila Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Ravila alevik, Palvere, Raveliku, Sõmeru, Vardja, Vilama ja Võlle küla.
(Alus: Kose Vallavolikogu 22.06.2016 määrus nr 109).

Lasteaia tasu

Kohatasu
Alates 01.01.2016  on kohatasu Kose valla koolieelsetes lasteasutustes 32 eurot ühes kalendrikuus. Kohatasu rakendatakse 12 kuul aastas.
(Alus: Kose Vallavolikogu 25.11.2015 määrus nr 83).

Toidukulu päevamaksumus
Vastavalt Kose Vallavalitsuse 07.01.2014 korraldusele nr 10 on toidukulu päevamaksumus 1,50 eurot. Vanema avalduse alusel on võimalik maksta ka kahe toidukorra eest, sel juhul on lapse päevane toidukulu 1,10 eurot.
Laps arvatakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval.
Vallavalitsuse raamatupidaja koostab lasteaialt saadud andmete alusel iga kuu alguses kohatasust ja toidupäevade arvust koosneva arve ja saadab lapsevanema e-kontaktile.
(Alus: Kose Vallavalitsuse 7.01.2014 korraldus nr 10).

Tasuda saab:
1. Sõlmides otsekorralduslepingu;
2. Internetipanga kaudu Kose Vallavalitsuse arvele:
SWEDBANK: EE872200001120132608. Selgitusse lisada Ravila Lasteaed ja lapse nimi;
3.Sularahas Kose Vallavalitsuse kassapidajale.
Arved tasuda iga kuu 20ndaks kuupäevaks.

Kose Vallavolikogu määrusega on võimalik saada lasteaia toidutoetust. Avaldus koos sissetulekut tõendava dokumendiga esitada Kose Vallavalitsusele.